Ansikt til Ansikt

Vi var gjennom "Ansikt til Ansikt" Januar/februar 2022 i Notodden. Dette var utrolig fine uker sammen med alle som var med fra forskjellige kirkesamfunn. En fortsettelse på disse ukene er "Alter-samlinger".  Les mer under "Hva Skjer" for å finne ut når disse samlingene er.

«Ansikt til Ansikt» er å velge å ta tid til fornyelse av vår overgivelse til Herren og øke vår lengsel etter Guds nærvær. Hvis vi vender oss til Ham i ydmykhet og oppriktighet, vil Han komme nær til oss på en følbar, tydelig måte. Da vil Jesu nærvær være en realitet i vår midte, bringe liv og gjøre oss i stand til å nå ufrelste og skape forvandling i vårt nærområde.

Herren ga prosessen i «Ansikt til Ansikt» til Fusion Ministry i 2006 og opplegget har blitt brukt i over 100 lokalsamfunn - hatt sin virkning for hundretusener av mennesker i menigheter, samfunn, colleger, rusrehabiliterings-sentere og nabolag. Tusener av vitnesbyrd har blitt registrert: Herrens nærvær bringer helbredelse, frelse, fornyet kjærlighet til Jesus, trosgjennombrudd og mirakler av forskjellig slag.

Hvorfor har denne prosessen vært så fruktbar? Først, fordi den er inspirert av Den Hellige Ånd. For det andre fordi den er basert på Bibelens prinsipper om ydmykhet, hengivelse og omvendelse. For det tredje fordi det rett og slett er Den Hellige Ånd som leder møtene og Han er alltid trofast mot sitt ord. HVIS vi ydmyker oss, VIL Han lege oss.

Denne tiden for helliggjørelse og renselse har som siktemål å gjenopprette oss til helhjertet overgivelse og nærhet til Gud. Vi vil følge Guds egen «oppskrift» for å vende tilbake til pakts forholdet i 2.Krøniker 7.14: «Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker mitt ansikt og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land.»

«Søke Guds ansikt» er en avgjørende del av paktsfornyelsen med Gud. Vårt ansikt representerer essensen av hvem vi er. Derfor, å søke Guds ansikt er å komme nær til Ham personlig. Jesus understreket dette prinsippet i Bergprekenen da Han sa: «søk og du vil finne», og i Jeremia 29.13 anvendes samme prinsippet «Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg meg finne». Søke Ham av hele vårt hjerte - en konsentrert, prioritert søken, gi Ham vår fulle oppmerksomhet.

Vårt fokus vil være å ydmyke oss for Herren sammen, anerkjenne Hans storhet og vår svake åndelige tilstand og bønnfalle Gud for Hans nåde om å tilgi oss, helbrede oss og utfri oss. Helliggjørelses- og renselses- prosessen forbereder oss for Guds nærvær, slik at Han føler seg velkommen i våre hjerter, i våre liv, familie, menighet, arbeid og fellesskap. Det første trinn i vekkelse er oppmerksomhet på bønn og faste, omvendelse og søke Guds ansikt i fortrolighet. Noen nøkkel-skriftsteder å tenke gjennom i bønn på dette trinnet er: 2.Krøniker 7.14, Joel 2, Hoseas 4, Jesaja 59 og Åp. 3

«Ansikt til Ansikt» prosessen er en form for faste fra status quo, en invitasjon til en dypere fortrolighet med Gud. Vi kan gjøre dette ved:

 • - Bruke vår tid på en måte som åpner for bedre kontakt med Gud.

 • - Fjerne vanlige oppsatte program og aktiviteter som ikke er tvingende nødvendige i

  disse 21 dagene.

 • - Faste: begrensninger når det gjelder mat, TV, internett og sosial aktivitet.

 • - Omvendelse fra synd og kompromisser i våre liv, vende helhjertet tilbake til Gud og

  anvende kjerneverdiene og livsstils utfordringene til Jesus fra Bergprekenen i våre

  liv. (Mat. 5, 6, 7)

  -

  Hver deltager i opplegget vil få et hefte med bønne-veiledning for egne andaktsstunder. Bønne- veilederen er inndelt i ukentlige deler basert på 2 Krøn.7.14. Derfor er uke en fokusert på ydmykhet, uke to på nærhet og fortrolighet med Gud, og uke tre vil ha fokus på omvendelse. Denne daglige oppbyggelses-prosessen med Herren bør anvendes på tre områder: 1) Vår personlige andaktstid med Herren, 2) sammen med familie der det er aktuelt 3) sammen med andre troende, vår åndelige familie.

  «Ansikt til Ansikt» er ikke ment som et avsluttet prosjekt i seg selv, eller kun en «faste» for 21 dager. Intensjonen er å skape en trang i våre hjerter, hjem og forsamlinger etter Gud: En livsstil der vi lever i realiteten av Hans nærvær og kraft, og påvirker verden rundt oss!
  Vær velsignet i din lengsel og trang etter Jesus! Vi er forventningsfulle til en frisk oppblomstring av vekkelse i deres hjerter, hjem og fellesskap i tiden foran oss.